Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bogdan Lenart prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bogdan Lenart „PARTNER”(adres:  ul. Cmentarna, nr 9A, 39-200, poczta Dębica, numer NIP: 8721160488, numer REGON: 691692043).

2. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, w tym w szczególności zapytania i wnioski należy zgłaszać na adres e-mail: dlugi@dlugi.net.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na składane przez Panią/Pana za pomocą formularza kontaktowego zapytanie (przedstawienie oferty)- do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;

b) realizacji zawartej umowy- przez czas jej trwania;

c) spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa- przez okres czasu wynikający z przepisów;

d) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron)- przez czas do upływu okresu przedawnienia rzeczonych roszczeń.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie oraz do celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy.

5. Ma Pani/ Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, a także do modyfikacji podanych danych osobowych, tj. ich poprawiania, usuwania i zmieniania w każdym czasie, a modyfikacja ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz Administratora.

6. Ma Pani/ Pan prawo zwrócenia się do Administratora z żądaniem usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a dodatkowo możliwość cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania danych).

7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

© 2023 PARTNER Wszelkie prawa zastrzeżone.